ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵွႆး ၾႆးမႆႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ သွင်ပွၵ်ႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်လိူၼ်မေႇၼႆႉၵွႆး ၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ သွင်တီႈထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်းသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၵႆၶဝ်ယူႇသဝ်း လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၸေႈလင်႞ လူႉလႅဝ် မႆႈပႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 15 ဝၼ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾႆးသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆးႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သွင်လင်၊...

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

Video News

သၢဝ်ၼမ်ႉၶမ်း လႆႈထႅင်ႈ သူး Miss All Nations Myanmar တီႈတႃႈၵုင်ႈ
07:04
ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး​​သေ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်
03:10
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး လႄႈ လွႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ
02:33
ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ၸတ်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႊ
07:50
ၼၢင်းထရေႇသီႇ တေၵႂႃႇထႆႇ ၸိူင်းငဝ်း တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ
02:31
ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပႃးလိၵ်ႈတႆး
01:44
ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ (2017-09-15)
12:25
သၢင်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း ၸွမ်းတၢင်းသူင် - လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈမိုဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၽူႈဢွၵ်ႇဝႅပ်ႇသိူဝ်ႈ
04:44
ၼမ်ႉၼွင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဢေႃးၵၢတ်ႉ 18 ဝၼ်း
01:05
သၢဝ်တႆးႁၢင်ႊလီသွင်ၵေႃႉ လွၵ်ႇပိူၼ်ႈတီႈတႃႈၵုင်ႈ
04:03
ၶၢဝ်းတၢင်း တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ - Haipa Falls
08:20
သဵင်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး (2017-04-01)
01:38
သဵင်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး (2016-12-03)
01:50
သဵင်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး (2016-12-02)
01:59
72,653FansLike
924SubscribersSubscribe

တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Health