တႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းသေ ယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မီး 35,000 ပၢႆ

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ မီး 35,000 ပၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႃးမႃးၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မႃးတွပ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈသႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ပေႉၵႅၼ်ႇလီသေးလၢႆ မိူင်းတႆး

​​မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးလၢတ်ႈ တူၵ်ႇထိုင် ၸိုဝ်ႈ "မိူင်းတႆး" ၼႆ တေဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈႁၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းႁၢင်ႊလီ သၽႃႇဝ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဢၼ်မီးသီၶဵဝ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူင်ႇတဵမ်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလူင်ၵႂႃႇ။...

ၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ

မိူဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉသေလွင်ႈလွင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင် ႁူင်းယႃဝႆးဝႆး၊ ယွၼ်ႉၺႃးငူးသၵ်းလႄႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇ ထိုင်ႁူင်းယႃ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း၊ တႃႇတေႃႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်၊ ယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇထိုင်...

မေႃသွၼ် ၵေႃတႆး သွင်ၵေႃႉ လွတ်ႈမႃးယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် သိုၵ်းလွႆ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸတ်းၽႅၼ်...

မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႊ ၶိူဝ်းလၢဝ်ဢွၼ်ႇ ၵေႃႉသွၼ်ႇမုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သူင်ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၵူႊထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ် ၼႆသေ ၸုမ်းမေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႊလူၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼႄႁၢင်ႊလူၼ်ႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ "ရေဆန်လေဆန်" မိူဝ်ႈဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း...

ယဵမ်ႈမုင်ႈၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းပရီးမီးယႃးလိၵ်ႉ ပီႊၼႆႉ လၢၵ်ႇလၢႆးသင်ဝႆႉၽွင်ႈ

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇထၢၼ်ႈ႞ မိူင်းဢိင်ႇၵလႅၼ်ႇ ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၾၢင်ႁၢင်ႊ ပဵၼ်မႃး ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ပရီးမီးယႃးလိၵ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးမႃး ပွၵ်ႈၵမ်း (28) ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ တေတႄႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ပွႆးပိုတ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼႆႉတႄႉ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဝ်ႉမၢႆ တႃႇပိုတ်းယိုဝ်း

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဝ်ႉမၢႆ ပိူဝ်ႈ တႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်း။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢွင်ႇ ပေႉပၢင်တိုၵ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ...

ၼႃႈတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ဢႃႇၼႃႇ ႁူမ်ႇငမ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ တီႈတၢင်း မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9 ဝၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်း ၶပ်ႉထီႇထီႇ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယဵၼ်သီႇသီႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မိုတ်ႈလိုၼ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉႁိုဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်တႄႇမႃး ဝၼ်း 15.8.2019 တီႈပၢင်ႇဢူး၊ ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ လၢမ်းၽႄႈထိုင် ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တေႃႇမိူင်းၶႄႇ

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၾိင်ႈၾႃႉလူႉယူတ်ႇ၊ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်း၊ မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၼ်၊ ပၢႆလိူဝ် လႆႈပၼ် ၶွၼ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လၢႆ လၢႆပိူင်လူင်ၼႆႉ...

ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၼ်ႈၸႄႇယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆ

လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႊၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇပူင်သွၼ်ၵၼ်မႃး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇပေႃးႁိုင်ပဵၼ်လၢႆပီႊ။ ဝၢႆးလင် 1988 ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈမႃးသုၼ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼႃႈ 1988...