ႁူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ မူႇၸေႊ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၼမ်ႉလီယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႃႉသူင်ႇတႅင်ၾၢင်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇ တွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်း သူၼ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေတေႃႉသူင်ႇ တႅင်ၾၢင် တေႃႇ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ လိူၵ်ႈၼမ်ႉလီမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇ တေႃႉသူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

မဵတ်ႇမၢႆပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသႃႇမိ

ပရေႃႇၾႅတ်ႇသႃႇ တွၵ်ႇတႃႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ (Photo- Sai Lynn Myat) ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသႃႇမိ၊...

မေႃထႆႇ ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း (ႁိုဝ်) MC3

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ မေႃၵႂၢမ်း “မွၵ်ႇၵွၼ်” တေထႆႇ ငဝ်းႁၢင်ႊသဵင် ၽဵင်းၵႂၢမ်း (MV) တီႈၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း ဝဵင်း တႃႈၵုင်ႈၼႆလႄႈ...

မေႃသွၼ် ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း ၽူႈၵွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ ၵေႃႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ

မေႃသွၼ် ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း ၽူႈၵွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵႃလီႉ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 22 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်...

မေႃၵႂၢမ်း မင်းသႃးလူင် ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင်

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 25 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ လႆႈမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ မေႃၵႂၢမ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ မင်းသႃးလူင် ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင် ၵဵဝ်ႇၵပ်း...

ၽေႇတၢၼ်း၊ ဢေႃႇသတိၼ်ႇ၊ ၶမ်းၶိူင်ႇ၊ သၢႆႁုင်း

ယႅတ်ႉ (သ်)… ဢၢႆႊဢႅမ်ႊၾၢႆး ၶႅင်တိင်ႈတိင်ႈ ႁၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် တၵ်ႉၶႃႈၸိူင်ႉၼႆ မီးမၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵွႆး။ ၼႂ်းသိုၵ်း ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်း ၸဝ်ႈသၢႆ...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၼီႈပိုၼ်းဢွင်ႇသၢၼ်း လုၵ်ႈယိင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢမ်ႇဢၢၼ်းတႅၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်ၼႆ ၸဵမ်ပိုင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ... ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း ဢွင်ႇသၢၼ်း တွပ်ႇၶၢၼ်တေႃႇ...

လိၵ်ႈႁူမ်ႈတူဝ် ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈ​ၶေႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် လိၵ်ႈမိူင်း​ ၵႂၢမ်းမိူင်း

ၵပ်းၵၢႆႇ တင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး​သေ ၸဝ်ႈၸၢင်ႉယွင်ႁူၺ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လၢတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ် တႅမ်ႈမိူၼ် ပဵၼ်​ၶႄႇလၢတ်ႈမိူၼ်တႅမ်ႈမိူၼ် ပဵၼ်ဢင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈမိူၼ် တႅမ်ႈဢမ်ႇမိူၼ် ပဵၼ်တႆး...

ၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈသီႇပီႊ မွၵ်ႇငမ်းယဵၼ် ပႆႇၵီႊႁွမ်တူဝ်ႈမိူင်း

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း (ပႅတ်ႇၸုမ်း) ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး သီႇပီႊတဵမ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်တႃႇ မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းယဝ်ႉ၊...

ဢမ်ႇမႄးလၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႊၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊ) လႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် (ဢွၼ်တၢင်း ပႅတ်ႇၸုမ်း၊ ဝၢႆးမႃး သိပ်းၸုမ်း) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ၸမ်တဵမ်သီႇပီႊယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ...

ပိူင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်

ပိူင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်သုမ်ႇငုမ်းလႆႈ တႃႇတႆးတင်းၵုမ်ႇၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆတႄႉ သႅၼ်ပၢႆး ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းႁူႉထိုင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ တၵ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးယဝ်ႉၼႆတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်းယူႇယဝ်ႉ။