မိူင်းလႃး လူတ်းပၼ်ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ႁိုင်သွင်လိူၼ်ၸမ်

မိူဝ်ႈၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 14 ဝၼ်း ၵေႃႇမတီႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢိူင်ႇၽိသဵတ်ႇ မၢႆ (4) မိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေလူတ်းပၼ်ၶွၼ်ႇ တီႈၸဝ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ဢိူင်ႇၽိသဵတ်ႇ မိူင်းလႃး ႁိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လူတ်းပၼ်ၶွၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ လူတ်ႉၶိုင်ႈသွင်လမ်း၊ 45 မိူင်း၊ ႁူၵ်းလိူၼ်ပၢႆ၊ သၢမ်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်လၵ်းလိူဝ်

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းလူတ်ႉၶိုင်ႈသွင်လမ်း တႄႇလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 26 ဝၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၢႆးတႆး ၵေႃႉ႞ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ၊...

ၶေႃႈဢၢင်ႈတႄႉ တႃႇၵတ်းယဵၼ် ပဵၼ်တေႉသမ်ႉ ၵူၼ်းသုမ်းသုၼ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တမ်ႈတီႈ လုမ်း တတ်းသိၼ် ၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵူႊ မိူင်းမိူင်း (ICC)၊ လုမ်းတတ်းသိၼ် လွင်ႈတဵင်ႈ ထမ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း (ICJ) လႄႈ တမ်ႈတီႈၸိုင်ႈ...

မေႃၵႂၢမ်း ငဝ်းႁၢၼ်ၾႃႉ တေဢွၵ်ႇၶႅပ်းၵႂၢမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႊ

မိူဝ်ႈမေႃၵႂၢမ်း “မွၵ်ႇၵွၼ်” ထႆႇငဝ်းႁၢင်ႊသဵင် ၽဵင်းၵႂၢမ်း (MV) တီႈၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်း မေႃထႆႇ ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း...

ၶႅၵ်ႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးလႄႇတီႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢေႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တိူဝ်ႉသၢင်ႊပႃး ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၶႅၵ်ႇထွင်ႈတဵဝ်း

ၶႅၵ်ႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်း ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢေႇမႃး သၢမ်ပီႊထပ်းၵၼ် လႄႈ တိူဝ်ႉသၢင်ႊ တေႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈ ပိုင်ႈဢိင် ၶႅၵ်ႇထွင်ႈတဵဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽၢႆႇၶွမ်ႇသျိၼ်ႇ ၵမ်ၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသင်ဝႆႉလၢႆလၢႆ

ၽၢႆႇၶွမ်ႇသျိၼ်ႇ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇဢဝ်ၶႅပ်းသဵင် လူင်ႈၼႃႈသေ ပေႉၵၼ်...

တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ပၢၼ်ပဵၼ် လၢမ်ႈၸွမ်းပေး ယေးၸွမ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈ ဢၢၼ်းတၢႆတၢင်

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုတ်ႈယွမ်း တႃႇတေႁၢမ်ႈတပ်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶႃႈႁႅမ်ၵႂၢတ်ႇ လၢင်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမူၺ်ႉႁၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၽူႈ ၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေလႆႈၵႂႃႇတေႃႇသူႈၵေႈ လိတ်ႈ တီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ၵူႊမိူင်းမိူင်း ၶွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇယဝ်ႉ။

လၢႆးၵေႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼင်ႇၶႄႇဝူၼ်ႉထၢင်ႇၶိုင်သၢင်ႈ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႊပဵၼ်ၵၢၼ်

ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇမီးယွၼ်ႉ လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈ မၢၵ်ႈမုၼ်း ပိၼ်ႇပႆႇၵမ်ႉယၼ်ၵၼ်။ မၢၵ်ႈမုၼ်း ၸင်ႇၼိမ်တဵင်ႈ၊ ပေႃးၼိမ်တဵင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႊ ၶူင်သၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႇမုၼ်းတိူဝ်းလိူဝ် ထႅင်ႈ၊ လၢႆးၼင်ႇၼႆ...

ပွႆးတႆး၊ ပပ်ႉတႆး၊ ပိုၼ်းတႆး၊ ပိူင်ပဵၼ်တႆး

ပွႆး လႄႈ တႆး ၼႆႉ မိူၼ်ၵိူတ်ႇၽၢၵ်ႈၵၼ် မႃးယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးပွႆးၸိုင် တႆးဢမ်ႇမေႃယူႇမေႃ သဝ်း။ ႁဵတ်းပွႆးလူႇပွႆးတၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈပိူင် သႃႇ...

လၢႆးလူလိၵ်ႈ လႅဝ်လႅၵ်ႇလီ

တႃႇတေလႆႈတၢင်းႁူႉမႂ်ႇ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ၊ တၢင်းႁၼ်မႂ်ႇၼႆႉ တေလႆႈႁႃလူပပ်ႉလိၵ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။ ပပ်ႉလိၵ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ပပ်ႉဢၼ် ပၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉမႂ်ႇမႂ်ႇ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ မႂ်ႇ၊ တၢင်းႁၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸဵင်ႇႁၼ်မႂ်ႇ သေ တႅမ်ႈပၢႆးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။...

ႁူမ်ႇဢမ်ႇလူမ်ႈ မူမ်ႇဢမ်ႇသုၵ်း လွၵ်းၸုၵ်းတွင်းတၢႆ ဢမ်ႇဢွၼ်လီ

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶုၼ်မိူင်းဢိူဝ်ႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တပ်ႉ သိုၵ်းဢိူဝ်ႈ၊ ၶုၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႇပၼ်လူမ်ႈလူမ်ႈၸင်ႇ တေလွတ်ႈလူမ်ၵႆ ၽေးဢိူဝ်ႈၼႆ ႁပ်ႉႁၼ်ယုမ်ႇယမ်မႃးၼႆႉ ၸဵမ်...

download free wp themes