ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ၵျူႇလၢႆႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း ဢိၵ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သွင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉပႃးၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

Video News

သၢဝ်ၼမ်ႉၶမ်း လႆႈထႅင်ႈ သူး Miss All Nations Myanmar တီႈတႃႈၵုင်ႈ
07:04
ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး​​သေ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်
03:10
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး လႄႈ လွႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ
02:33
ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ၸတ်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႊ
07:50
ၼၢင်းထရေႇသီႇ တေၵႂႃႇထႆႇ ၸိူင်းငဝ်း တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ
02:31
ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပႃးလိၵ်ႈတႆး
01:44
ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ (2017-09-15)
12:25
သၢင်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း ၸွမ်းတၢင်းသူင် - လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈမိုဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၽူႈဢွၵ်ႇဝႅပ်ႇသိူဝ်ႈ
04:44
ၼမ်ႉၼွင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဢေႃးၵၢတ်ႉ 18 ဝၼ်း
01:05
သၢဝ်တႆးႁၢင်ႊလီသွင်ၵေႃႉ လွၵ်ႇပိူၼ်ႈတီႈတႃႈၵုင်ႈ
04:03
ၶၢဝ်းတၢင်း တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ - Haipa Falls
08:20
သဵင်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး (2017-04-01)
01:38
သဵင်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး (2016-12-03)
01:50
သဵင်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး (2016-12-02)
01:59
75,851FansLike
1,003SubscribersSubscribe

တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Health